JEUGDPLAN HVH

JEUGDPLAN HvH ZANDVLIET vzw 2022-2023

Opgemaakt door Willy Eestermans en Evy Van den Bergh en besproken op de bestuursvergadering van maandag 14/11/2022. Het jeugdplan wordt doorgenomen met de trainers op de trainersvergadering van 21 november 2022.

 1. Globaal beleidsplan
 1.  Visie

HvH Zandvliet vzw is louter een jeugdploeg. Bij deze club wordt toekomstgericht gestreefd naar een algemene bekendmaking van de handbalsport in een streek waar handbal nog vrij jong geïntegreerd werd. Dit door  de jeugd van die streek op een recreatieve manier en in competitieverband, van kleuter tot adolescent en via bewegingsopvoeding, mini-handbal en 7 handbal voor sport in het algemeen en voor handbal in het bijzonder warm te maken.

 1.  Doelstellingen hierbij
 1. Sportief

HvH Zandvliet vzw  is een club, waarbij zowel bij het recreatieve als bij het prestatiegerichte, zowel voor meisjes als jongens, plaats is. Op zeer jonge leeftijd wordt er naar gestreefd om bij het  samenstellen van ploegen coëducatief te werk te gaan, terwijl er later (mogelijk vanaf pupillen of zeker vanaf miniem = 14 – 15 jarigen)  getracht wordt om met een afzonderlijke meisjes en jongensploeg te werken.

In 2022 hebben we weer volop initiaties kunnen geven en hebben we een redelijke recrutering bij U6, U8, U10 en U12 als gevolg van flyers, mond-aan-mond reclame van de spelers, initiaties in de scholen in de buurt én het scholentornooi handbal. De respons hierop was positief. 

Op korte termijn kunnen we geen volledige cyclus realiseren. Op lange termijn streven we weer naar een volledige cyclus met doorstroming van kabouters tot en met kadetten. Om deze doelstelling te bereiken hebben we nood aan een zeer brede basis en daar werken we momenteel hard aan.

 • Maatschappelijk

HvH Zandvliet vzw is een club die voor iedereen toegankelijk is. Voor het betalen van het lidgeld wordt, daar waar het noodzakelijk is, drempelverlagend gewerkt door bv. afbetalingsplan, promotie van tussenkomst door het ziekenfonds,… De club wil handbal in het district Bezali positief in de kijker zetten.

 • Financieel

De financiën van de club worden gezocht bij de ledenbijdragen en bij initiatieven die tot doel hebben het geheel financieel gezond te houden. Ook aan geldelijke steun via sponsoring wordt gedacht, maar in een gebied waar handbal nog steeds in de schaduw van andere sporten staat, is dat niet eenvoudig. Subsidies van overheidswege zijn voor HvH Zandvliet vzw dan ook een onmisbare bron van inkomen. Hoe dan ook de euro’s die  verzameld worden, dienen enkel voor verbetering van de technische staf en van de spelkwaliteit van alle jeugdspelers waarbij opvoeren van de trainingsarbeid, stages en deelname aan tornooien een zeer belangrijke rol spelen.

 1.  Jeugdorganigram
BestuurVoorzitter-secretaris-penningmeester- bestuursleden 
Trainers + coachen+ begeleider JSR Wedstrijdsecretaris + terreinafgevaardigden Spelers  Ouders  

3A. Technische staf

De club wordt geleid door een jeugdbestuur, waarbij naast voorzitter, secretaris en penningmeester de technische staf een belangrijke functie vervult.

Seizoen 2022-2023 

Voorzitter: Marc Van den Bergh

Secretaris: Evy Van den Bergh

Penningmeester: Jannick Van den Bergh

Jeugdcoördinator: Willy Eestermans

Kabouters: Shana Peeters, Elke Kloeck, Djanna Trari, Ynte Van Beeck

U8 en U10: Shana Peeters, Elke Kloeck, Djanna Trari, Ynte Van Beeck en Evy Van den Bergh

U12: Wannes Van Beeck 

U14: Timothy Opowicz en Sander Gebruers 

U16: Roel Van Beeck en Yens Snijders

Begeleider jeugdscheidsrechters: Wannes Van Beeck, Aaron Peeters en Evy Van den Bergh

Trainers en coaches worden ondersteund en begeleid door de sporttechnische en administratieve jeugdcoördinator en het bestuur. 

3B. Jeugdploegen en trainingsgelegenheid

Wij beschikken in het district Zandvliet-Berendrecht-Lillo over een volwaardige sporthal. Deze zaal is uiteraard zeer gegeerd en de beschikbare trainingsmomenten zijn schaars. We trachten het reeds vrij grote trainingsvolume nog naar een nog hoger niveau en mogelijk volume te brengen. Alle trainingen gaan door in sporthal De Polder.

Wij trainen momenteel met

 • Kabouters (#1 ploeg), U8 en U10 (#2 ploegen) afzonderlijk in 1 zaal à 1 trainingsdag per week (woensdag)
 • U12 (#1 ploeg) à 2 trainingsdagen per week (dinsdag en woensdag)
 • U14 (#1 ploeg) à 2 trainingsdagen per week (woensdag en donderdag)
 • U16 à 2 trainingsdagen per week (dinsdag en donderdag)

Voor de namen van de trainers zie punt 3A.

Alle wedstrijden waaraan onze ploegen deelnemen, worden volgens de kalender en het tornooischema van het PC AVB gespeeld. We spelen al onze thuiswedstrijden in sporthal De Polder alsook het door HvH Zandvliet vzw georganiseerde pagadder- en welpentornooi.

4.  Binnen- en buitenlandse tornooien

Wij streven ernaar deel te nemen aan verschillende binnen- en buitenlandse tornooien. In het verleden gingen we al op tornooi in Eeklo, Gent, Neuss (Duitsland) en Izola (Slovenië).

Het voorbije seizoen hebben we deelgenomen aan de Artevelde Cup. Dit seizoen 2022-2023 willen we weer deelnemen aan een binnenlands tornooi en aan een buitenlands tornooi. 

De deelname aan tornooien wordt door het bestuur georganiseerd. Het doel van deze tornooien is zeer duidelijk “Deelnemen is belangrijker dan winnen!”. We willen onze spelers ervaring laten opdoen en speelplezier laten ondervinden. Bovendien zorgt deelname aan tornooien voor een positieve clubsfeer en is het een leuke manier van teambuilding.

 • Bijscholingen

Al de trainers worden gemotiveerd voor het volgen van cursussen en bijscholingen. Clubtrainers die zich verder  (initiator, enz.) willen bekwamen door het volgen van door SPORT VLAANDEREN georganiseerde cursussen worden door de club financieel gesteund.

HvH Zandvliet vzw heeft momenteel 1 trainer B, 4 initiators, 1 aspirant initiator en 5 niet gekwalificeerde trainers.

Er wordt getracht om de niet gekwalificeerde trainers naar een hoger niveau te brengen en om van de initiators een hoog gekwalificeerd trainer te maken. Jammer genoeg komen de data van de cursussen niet altijd uit.

6.   Recrutering nieuwe spelers

Initiatie in scholen, gevolgd door klassen- en scholentornooien zijn het voornaamste middel om te rekruteren, alsook het uitdelen van hippe, aantrekkelijke flyers en de nodige mond-aan-mond reclame van onze reeds aangesloten spelertjes. Hierdoor hebben we in september 2022 een instroom gehad van nieuwe spelers. 

Door organiseren van initiatie in de basisscholen van Berendrecht en Zandvliet, het Jespo after School-project en het inrichten van klassen- en scholentornooien in deze onderwijsinstellingen wil HvH Zandvliet vzw er voor zorgen dat de basis van de club zo breed mogelijk is. De scholentornooien worden jaarlijks in oktober en november gepland en geregeld door het bestuur. De initiaties worden begeleid door een lesgever via de club en de scholentornooien door medewerkers van het HvH Zandvliet vzw.

7.   Voorkomen van dropout

Jammer genoeg ondervinden we veel drop-out vanaf de U14. Om drop-out bij onze spelers te trachten voorkomen, proberen we ALLE kinderen handbalplezier en -kennis bij te brengen. Speelgelegenheid bieden aan getalenteerde en minder-getalenteerde spelers vinden we heel belangrijk.  Daarvoor spelen we in de provinciale competitie, nemen we deel aan tornooien in binnen- en buitenland en organiseren we in samenwerking met Jespo en Kindervreugd handbalstages.  Het versterken van het groepsgevoel en het welbevinden van al onze spelers zijn onze prioriteit.  Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich goed voelen in hun vel, in de spelersgroep en op het handbalveld niet zullen stoppen, maar met plezier blijven komen handballen!

8.  Aantrekken van en werken met meisjes

Door het organiseren van kabouterhandbal (vanaf 2,5 jaar), initiaties in scholen, flyers,… proberen wij actief spelers te rekruteren en zodoende onze basis van jongs af aan zo breed mogelijk te maken. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Wij hebben meestal ongeveer de helft jongens en de helft meisjes in een ploeg. Omdat wij in een beperkte omgeving (2 dorpen met in totaal 4 lagere scholen) kunnen rekruteren en het sportaanbod er groot is, zijn wij al blij dat we in elke leeftijdscategorie voldoende spelers hebben voor een ploeg. Moesten we in de toekomst meer kinderen kunnen aantrekken en we hebben de mogelijkheid/luxe om per leeftijdscategorie meer dan 1 ploeg te vormen, overwegen wij zeker om te splitsen op basis van geslacht. Jammer genoeg hebben wij daar momenteel geen mogelijkheid toe.

9.  Cursussen jeugdscheidsrechter

Wij proberen onze U16 te motiveren voor de cursus jeugdscheidsrechter. In september 2021 hebben 4 U16 deelgenomen aan de cursus jeugdscheidsrechter. Wij stellen alles in werking om onze jeugdscheidsrechters zo goed mogelijk te begeleiden. Wannes Van Beeck, Aaron Peeters en Evy Van den Bergh volgden de bijscholing ook en engageerden zich om de JSR te begeleiden.

Voor spelers of niet-spelers die voor onze club willen deelnemen aan een scheidsrechterscursus wordt het inschrijvingsgeld betaald door de club.

10.  Begeleiden jeugdscheidsrechters

Wij hebben dit jaar 3 begeleiders van de JSR: Wannes Van Beeck, Aaron Peeters en Evy Van den Bergh. Zij proberen de jeugdscheidsrechters zo goed mogelijk te volgen en te adviseren. Zij maken verslagen per wedstrijd en overlopen deze ook met de JSR. De volledige administratie van de JSR wordt door hen opgenomen.

11.  Communicatie en verenigingsleven

Bij HvH Zandvliet zijn ook de ouders van de spelers uiterst belangrijk, want uit die groep tracht de club niet enkel sympathisanten en supporters te halen, tevens wordt bij hen gezocht naar medewerkers die voor de club een onschatbare waarde hebben.

Onze communicatie (intern + naar de ouders toe) verloopt voornamelijk via mail, maar belangrijk nieuws wordt op papier met de kinderen meegegeven.  Voor het bestuur zijn de vergaderingen (om de 2 maanden) belangrijke overlegmomenten.

Om het verenigingsleven te bevorderen organiseren we tal van evenementen: eind oktober organiseren we een Halloweentraining voor de allerkleinsten, in november houden we een danketentje voor alle ouders, medewerkers en sympathisanten, in december komt de Sint op bezoek, in januari houden we een pannenkoekendag en in mei hebben we onze jaarlijkse BBQ voorafgegaan door “all star” matchkes waarop alle oud-spelers van HvH Zandvliet uitgenodigd worden. Ook onze kampen en trainingsstages zorgen voor een leuke teambuilding en een positieve clubsfeer.

12.  Fairplay

Wij volgen de gedragscode van Jespo waarin fairplay zeer belangrijk is.  Tijdens wedstrijden en trainingen trachten wij fairplay te bevorderen door onze spelers een degelijke reglementenkennis bij te brengen. (bijlage: gedragscode Jespo)

Ook bij onze ouders, trainers en begeleiders proberen wij fairplay na te streven door in clubverband reglementen bij te brengen en sociaal gedrag te bespreken. We hebben ook deelgenomen aan de actie “Hou het fijn OP en NAAST het plein”. Dit door het ophangen van posters en het uitdelen van flyers aan ouders, spelers en sympathisanten. Hiermee wilden we respect en solidariteit, op en naast  het handbalveld promoten en bevorderen. Zowel de supporterscode als de spelerscode werden uitgedeeld. 

13.  Gezond en ethisch sporten

Wij schreven in voor dit luik, omdat we als club veel belang hechten aan gezond en ethisch sporten. We zien hier een aantal belangrijke elementen in waar we ook in de toekomst aan willen blijven werken.

 1. Ethiek: het creëren van een ethisch sportklimaat bij zowel spelers als ouders (zie ook puntje 12 fairplay). Het stimuleren van fair play alsook het bijbrengen van normen en waarden in sport is voor ons zeer belangrijk. We spreken hiervoor niet alleen onze spelers aan, maar ook de ouders. Hun verwachtingen en ambities beïnvloeden namelijk ook hun kinderen. Communicatie is hierbij cruciaal.
 2. Eerste hulp en preventie van sportletsels: hiervoor leggen we de nadruk op opleiding. We proberen onze trainers, coaches, spelers én ouders bij te scholen op dit domein. We organiseerden reeds bijscholingen rond EHBO, reanimatietraining, gebruik AED en taping. In de toekomst plannen wij nog bijscholingen over preventie van letsels. Onze hoofdtrainers zijn gediplomeerd (niveau initiator) en hebben dit onderdeel ook behandeld in hun opleiding bij Sport Vlaanderen. Wij vragen hen om hier attent voor te zijn tijdens het opbouwen van hun trainingen en tijdens wedstrijden.
 3. Sport en gezondheid: In de toekomst plannen wij bijscholingen over gezonde, evenwichtige sportvoeding, alsook sensibilisering omtrent roken, alcohol en drugs.
 •     Sporttechnisch beleidsplan
 1. Sporttechnische opleidingsvisie

We kiezen voor een offensief verdedigingssysteem om te leren bewegen, met aandacht voor een goede opstelling en een snelle omschakeling naar tegenaanval. We leggen hiervoor de basis bij de allerkleinsten en trekken dit door naar de oudere groepen.

 • Sporttechnische hoofddoelstellingen/accenten per team

Wij baseren ons voornamelijk op de leerlijnen van de VHV.  Verder leggen wij per ploeg de nadruk op onderstaande aspecten:

 1. kabouters en pre-pagadders (5 jaar en jonger): algemene bewegingsvaardigheid, lateralisatie, begrijpen van verbale opdrachten, oog-handcoördinatie.
 2. U8 en U10: balvaardigheid bevorderen, spelen waarbij precisieworpen en manier van werpen verbeterd worden.
 3. U12: leren vrijlopen , leren samenspelen en kampgeest bevorderen, streven naar technisch correct uitvoeren van worpen.
 4. U14: technieken van worpen krijgen nog meer aandacht, individuele foutenanalyse wordt een noodzaak, techniek wordt de absolute hoofdbrok van de trainingen.
 5. U16: verder uitdiepen van wat in de vorige jeugdreeksen bijgebracht werd, kennis van de reglementen uitbreiden aan de hand van vragen die de spelers zelf stellen, leren samenspelen in klein groepsverband (1-2, 2-2) techniek en fysiek (met uithouding en snelheid als hoofdbrok), blijven nog steeds belangrijker dan tactiek.
 6. U18: techniek, fysiek en tactiek komen ruim aan bod. Spelregelkennis wordt vervolledigd en tevens worden die spelers gemotiveerd om zich als jeugdscheidsrechter en hulptrainer op te geven.
 • Opleidingsplan

We stellen onze trainingsgroepen samen op basis van leeftijd, per ploeg. Hierbij hebben we oog voor differentiatie binnen de groepen.

Voor onze trainers en begeleiders zijn we vaak al blij dat we vrijwilligers vinden! We kunnen hier niet echt kieskeurig zijn, maar proberen de mensen die ons willen helpen zo goed mogelijk te ondersteunen, te begeleiden en hen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen en professionaliseren. Voor een jeugdploeg is het niet simpel om vrijwilligers te vinden, gezien wij geen dames- of herenploeg hebben waaruit we mensen met handbalervaring kunnen recruteren.

De spelers worden geëvalueerd en begeleid door de trainers/coaches tijdens trainingen en wedstrijden, dit zowel individueel als in groep.

De trainers worden geëvalueerd en begeleid door de sporttechnische en administratieve jeugdcoördinator. Hierbij maken zij gebruik van de evaluatiefiche van de VHV. Zij stellen ook het didactisch materiaal van de club ter beschikking van de trainers.